Img
Beginner

หลักสูตร “Beginner สำหรับผู้เริ่มต้น” โดยหลักสูตรนี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่กฎพื้นฐานและกลยุทธ์

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการพื้นฐาน , แนวคิดพื้นฐาน, แนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ เช่น อิทธิพล, การโจมตี, การป้องกัน และความสมดุล

ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และมีความรู้ของเรา จะแนะนำนักเรียนผ่านกิจกรรมและแบบฝึกหัดแบบโต้ตอบที่หลากหลาย เพื่อช่วยพัฒนาทักษะและเพิ่มความมั่นใจในความสามารถของตนเอง:

  • สมาธิดีขึ้น
  • ทักษะการแก้ปัญหา
  • ความจำที่เพิ่มขึ้น
  • การคิดเชิงวิจารณญาณ
  • ความมั่นใจและนับถือตนเอง
  • ทักษะทางสังคม
  • วัฒนธรรมและประเพณี
img